Новий український правопис

22 травня Кабінет Міністрів України на своєму засіданні затвердив нову редакцію українського правопису. Так редакція правопису від 1992 року втратила чинність. Українська національна комісія з питань правопису працювала над новою редакцією 3 роки. Фахівці кажуть, що зміни зумовлені викликами часу, адже кожна «жива» мова змінюється, і правопис повинен бути відображенням цих змін.

Людмила Полях

·        Запровадження фемінітивів – слів жіночого роду аналогічних поняттям чоловічого роду: поетка, членкиня, авторка, дизайнерка, директорка.

·        Слово -пів, що позначає половину чого-небудь, тепер пишеться окремо, якщо мова йде про половину чогось: пів Києва, пів Єврóпи, пів Украї́ни, пів яблука, пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова. Якщо ж «-пів» з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півострів.

·        З дефісом пишемо другий іменник складного слова, якщо перший визначає певну прикмету чи особливість предмета, особи, явища, названих другим: бíзнес-план, бі́знес-проє́кт, блок-систéма, буй-ту́р, ди́зель-мото́р, до́пінг-контрóль, дур-зíлля, жар-пти́ця, інтерне́т-видáння, інтерне́т-пóслуга, ко́зир-ді́вка, компа́кт-диск, кре́кінг-проце́с, піа́р-áкція, піа́р-кампáнія, розрúв-трава́, фан-клýб, фі́тнес-клуб, чар-зі́лля.

·        Слова з префіксами анти-, віце-, екс-, контр- бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш- тепер будуть писатися разом, хоча раніше писали через дефіс. Наприклад, експрезидент, архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.

·        Також затверджено написання назв сайтів, яких не існувало станом на 1992 рік. Якщо поруч стоїть слово в родовому відмінку – назва пишеться в лапках і з великої літери. Наприклад, сайт “Вікіпедія”, мережа “Фейсбук”, канал “Ютуб”. Але якщо назва вживається окремо, то пишеться з маленької літери і без лапок: твітер, фейсбук, інстаграм, гугл.

·        У словах грецького походження буквосполучення th, яке раніше офіційно передавала тільки літера ф, тепер відображає і буква т. Тобто можна писати і так, і так:  міф – міт, ефір – етер, кафедра – катедра, Афіни- Атени, анафема і анатема, дифірамб і дитирамб.

·        Дозволені два варіанти закінчення слів в давальному відмінку: -ові, -еві або у, ю. Наприклад, хлопцеві-хлопцю, Місяцеві-Місяцю.

·        Іменники третьої відміни, що закінчуються на  -ть  із попереднім приголосним, а також іменники кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини мають закінчення -і або -и: безкрайності і безкрайности, меншості і меншости, свіжості і свіжости тощо.

·        Звук, який в англійській мові позначається літерою g в прізвищах та іменах тепер можна передати двома способами: літерою г або літерою  ґ. Наприклад, Вергілій, Гарсія, Гегель, Гете, Гуллівер або Ґарсія, Геґель, Ґете, Ґуллівер тощо.

·        У запозиченнях із грецької та латинської мов допускається подвійне написання: аудиторія і авдиторія, аудієнція і авдієнція, лауреат -лавреат, пауза і павза, фауна і фавна.

·        Уникаючи подвійної йотації, пишемо фоє, Гоя, Мая замість фойє, Гойя, Майя.

·        Виправлено помилку в написанні слова «проект». Тепер воно пишеться проєкт, як об'єкт, суб'єкт, траєкторія,  ін’єкція та інші слова з латинським коренем «-ject», наприклад: плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах.

·        Дікенс, Те́керей, Бе́кі (без подвоєння приголосних -кк-)

·        Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к: Ді́кенс, Ді́кінсон, Дже́ксон, Те́керей, Бе́кі, Бу́кінгем, Бі́смарк, Брю́кнер, Бро́кес, Лама́рк, Што́кманн, Стокго́льм, Ру́дбек, Ше́рлок.

·        Ім'я Ігор як іменник м'якої групи в кличному відмінку має закінчення -ю: Ігорю! (як кобзарю!, лікарю!), а не поширене досі неправильне Ігоре!

·        Слово священик тепер писатиметься з двома літерами н: священник.

·        Слова  кіно, метро і депо не відмінюються, а  слова ситро і пальто відмінюються.

·        Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так. Закінчення -ой передаємо через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо́в-Сєдúй, Боси́й, Трубецькúй, але Толстóй». 

·        Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я): день — де́нний, зако́н — зако́нний, кінь — кі́нний, осінь — осі́нній, туман – туманний; башта́нник, годи́нник, письме́нник, свяще́нник; віко́нниця, Ві́нниця; дві букви н зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із двома н: зако́нний — зако́нність — зако́нно, тума́нний — тума́нність — туманно».

·        Разом пишемо складноскорочені слова й похідні від них: адмінресýрс, Міносві́ти, профспі́лка, Святвéчір

·        Велика буква вживається у назвах товарних знаків, марок виробів (автомобілі марки «Жигулі»), назви церков (Украї́нська правосла́вна церква, Украї́нська гре́ко-католи́цька це́рква, Українська лютера́нська це́рква, Ри́мсько-католи́цька це́рква, Вірме́нська апо́стольська
церква), у першому слові назв органів влади, установ і організацій, товариств і об’єднань (Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни, Ра́да націона́льної безпе́ки та оборо́ни Украї́ни, Управлі́ння осві́ти Шевче́нківської в мі́сті Киє́ві держа́вної адміністра́ції, Прокурату́ра мі́ста Ки́єва, Апеляці́йний суд Закарпа́тської о́бласті, Націона́льний банк Украї́ни, Організа́ція економі́чного співробі́тництва і ро́звитку, Міжнаро́дний валю́тний фонд), у назвах найвищих органів влади і державних установ України з великої букви пишемо всі слова (Верхо́вна Ра́да Украї́ни, Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни, Конституці́йний Суд Украї́ни, Верхо́вний Суд Украї́ни.)

·        Українські й давно засвоєні слова мають варіанти з «и» на початку слова, наприклад: і́рій і и́рій, і́род і и́род.